Voorkom hoge WW premie! 5 actiepunten!

By 9 augustus 2019december 8th, 2020Nieuws

5 actiepunten voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) 2020

Nu zowel de Eerste als de Tweede kamer ingestemd heeft met de Wet Arbeidsmarkt in Balans, treedt de wet definitief op 1 januari 2020 in werking. Om in 2020 niet voor verrassingen te komen staan zijn we nu al bezig met het inventariseren van mogelijke actiepunten.
 
Is de lage of hoge premie WW van toepassing bij een werknemer?
In 2020 is het verschil tussen de lage of de hoge premie WW 5%. Wanneer mag het lage percentage worden toegepast?
 
De lage premie gaat alleen gelden voor werknemers van wie het contract bij uw organisatie aan de volgende drie eisen voldoet:
1.     De arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen.
2.     De arbeidsovereenkomst is voor onbepaalde duur.
3.     De contracturen per periode zijn eenduidig in de arbeidsovereenkomst vastgelegd; er is dus geen sprake van een oproepovereenkomst.
 
·      Stuur arbeidsovereenkomst op
Om in 2020 de lage premie te mogen toepassen is het dus van belang dat wij de getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur van u ontvangen. Wij zullen u een mail sturen van welke werknemers wij de getekende schriftelijke arbeidsovereenkomst niet in ons dossier hebben. Mogelijk heeft u de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zonder nieuwe arbeidsovereenkomst laten overgaan naar een contract voor onbepaalde tijd. Dan is het van belang dat u alsnog een schriftelijke arbeidsovereenkomst met uw werknemer afsluit. Wij kunnen deze uiteraard voor u opmaken. Afhankelijk van de bestede tijd liggen de kosten hiervoor tussen de € 100 en € 150 per overeenkomst. 
 
·      Vaste contracten
Met de komst van de WAB hoeft u uw medewerkers pas na 3 tijdelijke contracten of na 3 jaar een vast contract te bieden.
Of voor een werknemer de maximale duur van tijdelijke contracten van 2 of 3 jaar geldt, hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomsten tot 1 januari 2020. Wanneer een werknemer op 31 december 2019 minder dan 2 jaar bij u in dienst is dan geldt de nieuwe termijn van 3 jaar.
Een vierde arbeidsovereenkomst dient altijd voor onbepaalde tijd afgesloten te worden.
 
·      Jongeren onder 21 jaar en BBL leerlingen
Voor jongeren onder 21 jaar die gemiddeld 12 uur of minder per week werken en voor BBL leerlingen geldt ook de lage WW premie.
 
Actiepunten:
1.    Inventariseer of alle arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd schriftelijk zijn vastgelegd en of u een ondertekend exemplaar in uw bezit heeft.
2.    Maak inzichtelijk welke werknemers voor 1 januari 2020 2 jaar in dienst zijn.
3.    Maak inzichtelijk welke werknemer er na 1 januari 2020 2 jaar in dienst zijn en nog geen 3 tijdelijke contracten hebben gehad.
 

 
Flexibel, oproep- en 0-urencontract
 
·      Op tijd oproepen
Flexwerkers krijgen het recht om op tijd van hun rooster en uw planning op de hoogte te worden gebracht. Dit betekent dat u deze werknemers ten minste 4 dagen voor aanvang van de arbeid moet oproepen. Roept u niet op tijd op? Dan mag de werknemer weigeren te komen, zonder opgaaf van redenen. Roept u op tijd op, maar besluit u binnen de 4 dagen dat de medewerker toch niet hoeft te komen of minder hoeft te komen? Dan heeft de medewerker recht op het volledige loon over de periode dat hij was opgeroepen. Het is mogelijk om hiervoor andere afspraken te maken in een cao, maar de periode voor de oproep mag nooit korter zijn dan 24 uur. Het is niet toegestaan om in een individuele arbeidsovereenkomst af te wijken van deze regeling. Het wijzigen van de termijn is uitsluitend voorbehouden aan cao-onderhandelingen.
De eerdere regeling dat oproepen altijd minimaal voor 3 uur gelden, blijft van kracht,. Als uw medewerker 1 of 2 uur heeft gewerkt, dient u nog steeds ten minste 3 uur uit te betalen.
 
·      Jaarlijks aanbod voor vaste uren
Heeft een medewerker 12 maanden bij uw organisatie gewerkt? Dan bent u verplicht om een aanbod te doen voor het gemiddeld aantal uren die in de afgelopen 12 maanden gewerkt zijn. Dat hoeft geen contract voor onbepaalde tijd te zijn, maar moet wel een vast aantal uren zijn. Indien u dit aanbod niet doet dan heeft de werknemer na die 12 maanden recht op het loon over de uren waarvoor u een aanbod had moeten doen.
 
Dit geldt wel alleen als u de werknemer in dienst houdt. Bij een oproepkracht met een tijdelijk contract kunt er namelijk ook voor kiezen om zijn contract na afloop niet te verlengen. U bent dus niet verplicht om een oproepkracht na een jaar een contractverlenging of een vast contract aan te bieden, maar –als u de medewerker in dienst houdt- bent u wel verplicht een contract voor een bepaald aantal uren aan te bieden. Overigens hoeft een oproepkracht niet op uw aanbod voor een vaste arbeidsomvang in te gaan. Als de oproepkracht liever zijn flexibiliteit wilt behouden, kunt u ook besluiten om de oude voet verder te gaan. U dient uw aanbod en de eventuele weigering wel te kunnen bewijzen. Wij raden u dan ook aan om dit schriftelijke of per mail vast te leggen. 
 
Een werknemer die uw aanbod deze keer weigert dient u na 12 maanden weer een aanbod te doen. Het is een jaarlijkse verplichting. In januari 2020 dient u voor het eerst uw flexwerkers een aanbod te doen.
 
·      Opzegtermijn oproepkracht verkort
Voor oproepkrachten met een 0-urencontract wordt de opzegtermijn beperkt naar vier dagen. De gedachte hierachter is dat deze werknemers zo de kans hebben om snel een andere arbeidsovereenkomst aan te gaan die hen meer inkomenszekerheid geeft. Op dit moment is de opzegtermijn voor werknemers met een 0-urencontract nog een maand.
 
Als werkgever kunt u echter niet zomaar opzeggen door te stoppen met het oproepen van een werknemer, tenzij het contract van rechtswege eindigt. U dient gewoon te voldoen aan de regels van het ontslagrecht.
 
·      Jaarurennorm
Het is mogelijk om het lage premiepercentage toe te passen voor arbeidsovereenkomsten van onbepaalde tijd waarbij de arbeidsomvang per jaar is overeengekomen. Het loon dient dan gelijkmatig over het jaar te worden gespreid, de zogenoemde jaarurennorm. De werknemer heeft dan zekerheid over het aantal te werken uren per jaar en het te ontvangen loon. Zolang de werkelijk gewerkte uren niet meer dan 30% afwijkt van de afgesproken jaarurennorm blijft de lage WW premie van toepassing.

 
Actiepunten:
1.    Ga na welke werknemers er een contract voor onbepaalde tijd hebben. (Op deze werknemers kan middels een jaarurennorm de lage WW worden toegepast)
2.    Ga na welke werknemers er naar tevredenheid functioneren. Vanaf 1 januari 2020 is er een transitievergoeding verschuldigd vanaf de 1e dag van de arbeidsovereenkomst. Dus wanneer werknemers nog geen 2 jaar in dienst zijn en u wilt toch al afscheid nemen van deze werknemers dan kunt u dat het beste op of voor 30 december 2019 doen. U kunt een tijdelijke arbeidsovereenkomst niet zomaar voor het einde van de looptijd opzeggen. Maar bij het verlengen van arbeidsovereenkomsten kunt u hier rekening mee houden.
 
Het jaarlijkse aanbod is niet alleen in januari van 2020 maar in elke maand dat een flexibele werknemer 12 maanden heeft gewerkt. Dus wanneer een werknemer per 1-3-2019 in dienst is gekomen dan moet deze in maart 2020 een aanbod krijgen voor vaste uren.
 
Heeft u verder vragen over WAB? Neem gerust contact op met het team Van Bergen Ondernemerszaken