Voordeel te lage overnameprijs auto bv behoort niet tot btw-heffingsmaatstaf

Een dga neemt een auto over van zijn bv tegen betaling van € 2.066 (exclusief btw en rest-bpm). De bv had de auto vijf jaar daarvoor voor € 93.400 (inclusief btw) gekocht. De bv geeft in de btw-aangifte de taxatiewaarde (€ 24.484 excl. btw en rest-bpm / € 29.750 incl. btw en rest- bpm) van de auto aan. Zij maakt echter bezwaar tegen de ingediende aangifte en stelt dat de maatstaf van heffing voor de btw het factuurbedrag van € 2.066 moet zijn. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat dit juist is, omdat er sprake is van een levering onder bezwarende titel. Het gegeven dat sprake is van een (te) lage vergoeding die voortkomt uit de aandeelhoudersrelatie, maakt dit niet anders.

De rechtbank oordeelt dat er sprake is van een levering onder bezwarende titel, omdat er een rechtsreeks verband is tussen de levering van de auto en de ontvangen tegenprestatie. De vergoeding is uitsluitend betaald voor levering van de auto.

De (te) lage vergoeding leidt volgens de rechtbank ook niet tot misbruik van het recht. Er is geen sprake van een samenstel van transacties met een kunstmatig karakter, maar van een koop- en verkoopovereenkomst tussen de dga en zijn bv, waarbij de auto rechtstreeks wordt overgedragen tegen de overeengekomen vergoeding. De btw-besparing die daarvan het gevolg is, is op zichzelf onvoldoende om te concluderen tot misbruik van recht. In de Wet OB ontbreekt een bepaling die de vergoeding in gelieerde verhoudingen corrigeert naar de normale waarde.

Verkapt dividend
Ook de stelling van de inspecteur dat de te lage vergoeding leidt tot een verkapte winstuitdeling en dat deze winstuitdeling behoort tot de maatstaf van heffing voor de btw, is volgens de rechtbank onjuist. Uit jurisprudentie van het EU-Hof van Justitie volgt dat dividend geen tegenprestatie vormt voor de btw-heffing, omdat een rechtstreeks verband tussen de prestatie en het dividend ontbreekt.

Bron: Fiscount