Skip to main content

Tips voor de bv en de dga

By 12 december 2013december 8th, 2020Nieuws

26. Ken uw gebruikelijk loon
Weet u of u wel voldoende salaris ontvangt vanuit uw bv? Volgens de huidige regels hoort u dit jaar vanuit uw bv namelijk een gebruikelijk loon te ontvangen van minimaal € 43.000. Nu kan dit, afhankelijk van uw situatie, lager uitvallen. De bewijslast voor een lager gebruikelijk loon ligt bij u. U en de bv moeten kunnen aantonen dat in het economisch verkeer een lager loon gebruikelijk is.

Het gebruikelijk loon kan ook hoger zijn dan € 43.000, iets waar de praktijk zich niet altijd bewust van is. Dit is het geval als bij soortgelijke dienstbetrekkingen – waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt – een hoger loon gebruikelijk is. U moet het salaris dan stellen op 70% van dit hogere gebruikelijk loon. U heeft dus een marge van 30%, oftewel uw loon mag niet meer dan 30% afwijken van het hogere gebruikelijk loon.

Let op!
Er zijn plannen om de marge van 30% op het gebruikelijk loon vanaf 2015 te verlagen naar mogelijk 10%. Dat kan voor u in 2015 dus een verplichte salarisverhoging betekenen.

27. Vraag een voorlopige verliesverrekening aan
Heeft uw bv in 2011 een winst behaald, maar het jaar 2012 afgesloten met een verlies, dan kunt u de inspecteur na het indienen van de aangifte vennootschapsbelasting 2012 verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. De Belastingdienst zal dan alvast 80% van het vermoedelijke verlies verrekenen met de winst van 2011. Dat levert een liquiditeitsvoordeel op, want uw bv kan sneller beschikken over een deel van het nog terug te verwachten belastinggeld. De voorlopige verliesverrekening wordt naderhand verrekend met de definitieve verliesverrekening of met de aanslag over het jaar 2012.

28. Informatieplicht bij lening voor eigen woning
Leent u geld van de bv voor uw eigen woning, dan is de door u betaalde rente aftrekbaar in box 1 onder de eigenwoningregeling. Bij de bv is de ontvangen rente belast. Vanaf begin dit jaar gelden er nieuwe regels voor de hypotheekrenteaftrek. Voor een nieuwe hypotheek is alleen nog renteaftrek mogelijk als deze in dertig jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig wordt afgelost.

Heeft u dit jaar een nieuwe hypotheek afgesloten bij uw eigen bv, dan moet u de gegevens over deze lening doorgeven aan de Belastingdienst met het formulier ‘opgaaf lening eigen woning’. Dit formulier is te downloaden van de website van de Belastingdienst.

Let op!
Hoeft u niet verplicht af te lossen om hypotheekrente in aftrek te brengen, bijvoorbeeld omdat u de lening al vóór 1 januari 2013 heeft afgesloten bij uw bv, dan hoeft u geen gegevens aan de Belastingdienst door te geven.

Alleen als u de gegevens heeft doorgegeven, mag u de hypotheekrente in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Het formulier ‘opgaaf lening eigen woning’ moet worden verstuurd bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2013, maar uiterlijk vóór 31 december 2014. Is er een wijziging in de lening, dan moet u dit doorgeven binnen één maand na het einde van het jaar waarin de wijziging plaatsvond.

29. Leningsovereenkomst? Een check-up kan geen kwaad
Veel dga’s lenen geld bij hun bv of andersom. Of dit al dan niet verstandig is, hangt af van de situatie en zal van geval tot geval anders zijn. Het spreekt voor zich dat de bv geen geld aan u uitleent als zij niet aan haar eigen verplichtingen kan voldoen. In dat geval is er namelijk geen sprake van zakelijk handelen.

Tevens is het uitermate belangrijk dat de lening voldoet aan zakelijke voorwaarden. Loopt de lening al enkele jaren, dan is het verstandig om dit eens te checken.

Van een zakelijke leningsovereenkomst is sprake als deze schriftelijk is vastgelegd, in de overeenkomst een aflossingsschema is opgenomen voor het terugbetalen van de lening en er een zakelijke rente is afgesproken. Bovendien zijn er zekerheden gesteld. Uiteraard moeten beide partijen (u en de bv) zich houden aan de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de leningsovereenkomst.

Tip
Wilt u weten of u zakelijk handelt, stel u zelf dan de volgende twee vragen: Zou de bv een dergelijke leningsovereenkomst ook aangaan met een onafhankelijke derde? Kan ik als dga met mijn inkomen en vermogen ook een dergelijke lening afsluiten bij de bank? Is het antwoord op beide vragen ‘ja’, dan is sprake van zakelijk handelen.

30. Stel een dividenduitkering uit tot volgend jaar
Heeft uw bv voldoende overtollige liquide middelen om aan u een dividend uit te keren, wacht dan nog even tot volgend jaar. Dan gaat het box 2-tarief namelijk voor een jaar omlaag met 3%. Het belastbaar inkomen dat u in 2014 uit aanmerkelijk belang geniet, is dan belast tegen een tarief van 22% in plaats van 25%, voor zover dat inkomen niet hoger is dan € 250.000.

Let op!
Keer niet zomaar dividend uit. Neem hiervoor altijd eerst contact op met uw adviseur, want er is een aantal zaken waar u rekening mee moet houden.

Voordat uw bv dividend kan uitkeren, zal er een verplichte uitkeringstoets moeten worden uitgevoerd om te bepalen of de bv ook na de dividenduitkering aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Een extra waarschuwing is op zijn plaats als u ook pensioen in eigen beheer opbouwt. Om te bepalen of er voldoende vermogen in de bv overblijft na de dividenduitkering, moet gekeken worden naar de commerciële waarde en niet naar de fiscale waarde van de pensioenverplichting op de balans.

31. Pas uw pensioencontract op tijd aan
Met ingang van 1 januari 2014 gaat de pensioenrichtleeftijd voor het aanvullend pensioen omhoog van 65 naar 67 jaar. De jaarlijkse pensioenopbouw gaat dan omlaag. De verhoging van de pensioenrichtleeftijd en de verlaging van de pensioenopbouwpercentages hebben ook gevolgen voor uw pensioen wanneer u dit in eigen beheer bij uw bv opbouwt. De pensioenovereenkomst die u heeft afgesloten met uw bv moet worden aangepast. Neem hiervoor zo snel mogelijk contact op met uw adviseur.

Let op!
Aanpassing van uw pensioenovereenkomst hoeft niet als uw pensioenopbouw is stopgezet vóór
1 januari 2014 of als uw pensioen al is ingegaan.

32. Stamrecht met voordeel op te nemen
Heeft u in het verleden ooit een ontslagvergoeding (gouden handdruk) ontvangen in de vorm van een stamrecht en deze ondergebracht bij uw bv, een bank, beleggingsinstelling of een verzekeraar, dan kunt u deze nu niet in een keer opnemen. Onder de ‘stamrechtvrijstelling’ mag u op dit moment het stamrecht alleen in de vorm van periodieke uitkeringen ontvangen. Volgend jaar komt daar verandering in. U krijgt dan de mogelijkheid om de stamrechtaanspraak in één keer op te nemen zonder revisierente van 20% over de waarde van dit stamrecht. Doet u dat in 2014, dan krijgt u een extra korting waardoor u belasting betaalt over 80% van de uitkering. Neemt u het stamrecht in 2015 of later in één keer op, dan betaalt u wel inkomstenbelasting over 100% van de uitkering.

U bent overigens niet verplicht om uw bestaande stamrecht in één keer op te nemen. Voor bestaande stamrechten blijft de stamrechtvrijstelling gewoon gelden.

Tip
Laat u goed informeren of het voor u aantrekkelijk is om de stamrechtaanspraak in 2014 in één keer op te nemen. U krijgt dan wel een korting, maar u moet nog steeds over een fors bedrag en afhankelijk van de hoogte van de uitkering afrekenen tegen een toptarief van 52% inkomstenbelasting.

Op dit moment is het overigens nog onduidelijk of banken en verzekeraars mee willen werken aan het in één keer opnemen van het stamrecht. Is het stamrecht ondergebracht bij uw bv, dan zal dit minder problemen opleveren. Het is echter maar de vraag of ook in dat geval opname van de stamrechtaanspraak in één keer mogelijk is. Vaak zit het stamrechtkapitaal namelijk vast in de bv.

33. Uw pensioen-bv in zwaar weer? Stempel eenmalig af
De economische crisis is nog niet voorbij. Het is daarom niet ondenkbaar dat uw pensioen-bv hier onder te lijden heeft. Er kan zelfs sprake zijn van onderdekking door wellicht jarenlange tegenvallende beleggings- en ondernemingsverliezen. De opgebouwde pensioenaanspraken in eigen beheer mogen in dat geval echter niet zomaar zonder fiscale gevolgen worden verminderd.

Als er echter sprake is van een onderdekking (dekkingsgraad minder dan 75%) door reële beleggings-en ondernemingsverliezen, dan is het vanaf dit jaar mogelijk om toch op de pensioeningangsdatum eenmalig een vermindering van de pensioenaanspraken toe te passen. De voorwaarden zijn streng. Zo mag bijvoorbeeld de te lage dekkingsgraad niet zijn ontstaan doordat uw bv aan u dividenduitkeringen heeft verricht.

34. Wees bedacht op de compartimenteringsreserve
Er is een forse wijziging in de deelnemingsvrijstelling op komst. Heeft uw bv aandelen in een of meerdere dochtervennootschappen waarop de deelnemingsvrijstelling van toepassing is, dan moet uw bv mogelijk een compartimenteringsreserve bij sfeerovergang gaan vormen. Van sfeerovergang is sprake als er op enig moment juist wel of juist niet aan de voorwaarden voor de deelnemingsvrijstelling wordt voldaan. De aandelen in de dochtervennootschap gaan dan over van de belaste naar de onbelaste sfeer (deelnemingsvrijstelling) of andersom.

Is sprake van een sfeerovergang van belast naar onbelast, dan moet uw bv een belaste compartimenteringsreserve op de balans vormen. Is juist sprake van de omgekeerde situatie, dus een sfeerovergang van onbelast naar belast, dan moet er een onbelaste compartimenteringsreserve worden gevormd. De compartimenteringsreserve valt al dan niet belast vrij als op de aandelen in een deelneming (dochtervennootschap) positieve of negatieve voordelen worden gerealiseerd. Daarbij gaat het niet alleen om vervreemdingsvoordelen bij bijvoorbeeld verkoop van de aandelen, maar ook om ontvangen dividenden.

Let op!

De compartimenteringsreserve is nu nog niet van toepassing. Recentelijk is hier een wetsvoorstel voor ingediend. Mochten de Tweede en Eerste Kamer echter instemmen met dit wetsvoorstel, dan werkt de compartimenteringsreserve terug tot en met 14 juni 2013. Uw bv moet de reserve voor een bestaande deelneming dan vormen op het moment dat voor het eerst na die datum een voordeel wordt genoten op de aandelen in de deelneming.