Subsidieregeling Praktijkleren

Voortzetting Subsidieregeling praktijkleren

De huidige regeling loopt tot en met studiejaar 2021/2022. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het voornemen de regeling te verlengen voor studiejaar 2022-2023. In 2022 wordt de regeling in opdracht van het ministerie van OCW geëvalueerd. Mede op basis van de uitkomsten van de evaluatie beslist het ministerie over eventuele verdere voortzetting van de regeling.

Tegemoetkoming voor begeleiding deelnemer

De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Maximale subsidiebedrag

Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie verdelen we het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

Extra subsidie voor specifieke sectoren

De Subsidieregeling praktijkleren wordt voor een aantal sectoren uitgebreid. Het gaat om extra subsidie voor een:

  • mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie;
  • mbo bbl-leerplek voor conjunctuurgevoelige sectoren;
  • hbo-leerplek voor de tekortsectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg.

Aanvragen

U kunt vanaf 2 juni 9:00 uur tot en met 16 september 2022, 17:00 uur een aanvraag indienen voor het studiejaar 2021-2022.

Indien u in aanmerking denkt te komen voor de subsidie praktijkleren en u wilt dat wij de aanvraag voor u regelen. Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden bij de salarisafdeling. Wij nemen dan contact met u op.