Strengere regels voor afdrachtvermindering onderwijs

By 27 september 2012december 8th, 2020Nieuws

De afdrachtvermindering onderwijs wordt voor de verschillende categorieën sterk versoberd. Straks gaat deze faciliteit alleen gelden bij deelname aan een volledige opleiding, waarbij het uitgangspunt is dat de werknemer het diploma haalt. Deze intentie moet (op straffe van een verzuimboete van in beginsel € 2.460, maar die kan oplopen tot het wettelijk maximum van € 4.920) worden vastgelegd in een ondertekende programmaverklaring door de onderwijsinstelling, de werkgever en de leerling-werknemer. Ook de duur en de inhoud van het programma zijn bepalend voor de hoogte van de vermindering. Als een werknemer door vrijstellingen maar een deel van de opleiding hoeft te volgen, is de vermindering evenredig aan de duur van de deelname.

Voorbeeld:
Stel dat een opleiding twee jaar duurt en de werknemer vanwege vrijstelling maar 60% van de opleiding hoeft te volgen. De maximale duur van de afdrachtvermindering onderwijs voor deze werknemer is dan 60% van 24 maanden (afgerond 15 maanden).

Overige maatregelen

  • De inhoud en omvang van het onderwijsprogramma worden verbonden aan een urennorm. Zo wordt voor het bbl-onderwijs een vaste urennorm van 240 begeleide onderwijsuren en ten minste 610 klokuren voor de beroepspraktijkvorming per studiejaar ingevoerd. Opleidingen die niet voldoen aan de urennorm, worden uitgesloten voor de afdrachtvermindering onderwijs.
  • Omdat pas aan het eind van een studiejaar kan worden vastgesteld of is voldaan aan de urennorm, wordt het mogelijk om de afdrachtvermindering straks in één keer in aanmerking te nemen in plaats van verdeeld over de tijdvakken in het kalenderjaar. Een eventueel restant van de afdrachtvermindering mag in een daaropvolgend loontijdvak in aanmerking worden genomen.
  • De afdrachtvermindering onderwijs voor startkwalificatie wordt afgeschaft.
  • Het toetsloon voor de varianten bbl en werkend-leren op hbo-niveau komt te vervallen.
Tip:
Om werkgevers te stimuleren zich nog meer in te spannen om hun werknemers een diploma te laten halen, komt er een aanvullende afdrachtvermindering. Deze afdrachtvermindering mag in aanmerking worden genomen als het diploma is behaald. Het gaat om een extra afdrachtvermindering van € 350 per studiejaar voor de variant bbl en € 240 voor werkend-leren op hbo-niveau. Het nadeel van deze extra afdrachtvermindering is dat gedurende de opleiding de in aanmerking te nemen afdrachtvermindering onderwijs wordt verlaagd.