Op 15 december 2021 hebben fractievoorzitters Rutte (VVD), Kaag (D66), Hoekstra (CDA) en Segers (CU) het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst“ gepresenteerd.

Hieronder de belangrijkste fiscale maatregelen:

– De middelingsregeling in de IB wordt per 2023 afgeschaft;

– De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van € 650 teruggebracht tot € 1.200 in 2030. Daarnaast komt er een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen.

– Vermogensrendementsheffing. Vanaf 2025 komt er een box 3-stelsel waarbij inkomsten uit vermogen worden belast op basis van werkelijk rendement. De vrijstelling voor box 3 gaat vanaf 2023 omhoog naar € 80.000, dat is nu € 50.650. Daarbij zal per 2023 de leegwaarderatio worden afgschaft, zodat de belasting van het rendement op verhuurd vastgoed in box 3 meer zal gaan aansluiten bij de praktijk.

– Box 2: Het wetsvoorstel excessief lenen wordt aangepast, waarbij de grens wordt verhoogd van € 500.000 naar € 700.000.

– De continuïteit van familiebedrijven wordt ondersteund door (reële) bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Tegelijkertijd wordt oneigenlijk gebruik van de regeling tegengegaan.

– Afschaffing verruimde schenkingsvrijstelling ‘jubelton’ per 2024.

– De overdrachtsbelasting wordt per 2023 verhoogd van 8% naar 9% voor niet-woningen én op verkrijgingen van woningen door rechtspersonen en particulieren die niet zelf langdurig in de woningen gaan wonen.

– Autobelastingen. Het kabinet streeft er na dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. In 2030 komt het systeem van ‘Betalen naar Gebruik’ voor alle automobiliteit en in deze kabinetsperiode wordt daartoe wetgeving vastgesteld. Basis voor het systeem is de motorrijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande tol-tracés, zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15. Dit betekent dat gebruikers van elektrische en fossiele auto’s beiden gaan meebetalen aan het weggebruik.

– Afschaffen toeslagen en vereenvoudigen belastingstelsel
Het kabinet wil de toeslagen afschaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen. Het kabinet gaat deze kabinetsperiode de eerste stappen zetten. Daarnaast heeft het kabinet de ambitie om het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen.

– De verhuurdersheffing wordt afgeschaft. Het kabinet maakt bindende prestatieafspraken met corporaties, zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat gebruikt wordt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken. Waar nodig krijgen corporaties projectsteun.

Bronnen: Belastingrecht Algemeen, Ministerie van Algemene Zaken, Fiscount, Rendement.