Opnemen wettelijke vakantiedagen, jij bent daar als werkgever ook verantwoordelijk voor

Werkgevers moeten werknemers stimuleren om vakantiedagen op te nemen. Wat wordt er precies van u verwacht en wat zijn de gevolgen als u deze verplichtingen niet naleeft?

De basisregel in Nederland is: in Nederland heeft iedere werknemer jaarlijks recht op vakantie ter hoogte van minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een fulltime werkweek van 40 uur betekent dit 20 vakantiedagen als wettelijk minimum (de ‘wettelijke vakantiedagen’).

Deze aanspraak vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is opgebouwd – per 1 juli dus – tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest om de resterende vakantiedagen op te nemen. Het is aan de werkgever de taak om uw werknemers te activeren om voldoende vakantie op te nemen.

Een fundamenteel Europees recht

Het opnemen van vakantiedagen is een fundamenteel Europees recht, alsook een bijzonder belangrijk principe van het sociaal recht van de Europese Unie.

Het recht op vakantie is in een Europese richtlijn verankerd. De lidstaten van de Europese Unie hebben deze richtlijn in hun nationale wet- en regelgeving verwerkt. In artikel 7 van de richtlijn is bepaald dat de werknemer tijdens vakantie zijn aanspraak op loon behoudt.

Er is eerder bepaald door een rechter dat een werknemer er niet financieel achteruit op mag gaan tijdens zijn vakantie. Dit zou de werknemer er immers van kunnen weerhouden om vakantiedagen op te nemen.

U moet de werknemer informeren over het vervallen van vakantierechten

Het is belangrijk dat u uw werknemers informeert over het vervallen van het vakantierecht. Wettelijke vakantiedagen mogen niet vervallen, als de werknemer geen mogelijkheid heeft gehad om deze vakantiedagen op te nemen.

Als werkgever moet u daarnaast de werknemer  precies en op tijd informeren over het eventueel vervallen van rechten. Zo nodig moet u de werknemer er formeel toe aanzetten vakantie op te nemen.

Administratie

Het vergt wat meer administratie, maar het kan in het voordeel van uw organisatie zijn als u in voldoende mate aan de verplichtingen voldoet en dit ook duidelijk kunt aantonen.

Hoe kan je je medewerkers goed informeren?

  • Zorg voor een periodieke informatie, bijvoorbeeld in de vorm van een maandelijkse e-mail, over het aantal resterende vakantie-uren, de vervaltermijnen en hoe deze vakantie-uren op te nemen.
  • Naast de genoemde informatievoorziening is het verstandig om werknemers die boven een bepaald saldo uitkomen en/of de vervaltermijn naderen met openstaande aanspraken, individueel aan te schrijven en ze te wijzen op het risico van het vervallen van de vakantiedagen.
  • Als de werknemer na alle verkregen informatie nog steeds geen actie onderneemt om wat dagen vrij te nemen, zult u in een laatste poging moeten overgaan tot het ‘formeel aanzetten tot vakantie opnemen’.

Bron: Rendement