Opname wettelijke vakantiedagen: wiens verantwoordelijkheid is het?

Als werkgever moet u werknemers stimuleren om vakantiedagen op te nemen. Maar hoever strekt die inspanningsverplichting nu eigenlijk? Wat wordt er van u verwacht en wat zijn de gevolgen als u deze verplichting niet naleeft? Rechters hebben in de afgelopen jaren hier regelmatig een oordeel over moeten vellen.

In Nederland geldt de basisregel: iedere werknemer heeft jaarlijks wettelijk recht op vakantie ter hoogte van minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij een fulltime werkweek van 40 uur betekent dit 20 vakantiedagen als wettelijk minimum (de ‘wettelijke vakantiedagen’).

Deze aanspraak vervalt zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is opgebouwd – per 1 juli van het volgende jaar dus – tenzij de werknemer tot aan dat tijdstip redelijkerwijs niet in staat is geweest om de resterende vakantiedagen op te nemen.

Over deze uitzondering heeft het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ) zich in 2018 uitgelaten. Het HvJ oordeelde dat wettelijke vakantiedagen niet zonder meer mogen vervallen.

U moet de werknemers namelijk daadwerkelijk in staat stellen om voldoende vakantie op te nemen. Ook moet u de werknemer over het risico van het vervallen van vakantiedagen informeren en formeel tot het opnemen van vakantie aanzetten. 

Het is verplicht om uw werknemer te informeren over het vervallen van vakantierechten.

Tips

Hieronder enkele algemene tips hoe u uw werknemers voldoende kan informeren;

  • Zorg voor een periodieke informatievoorziening aan werknemers, bijvoorbeeld in de vorm van een maandelijkse e-mail, over het aantal resterende vakantie-uren, de vervaltermijnen en hoe deze vakantie-uren op te nemen.
  • Naast de genoemde informatievoorziening is het verstandig om werknemers die boven een bepaald saldo uitkomen en/of de vervaltermijn naderen met openstaande aanspraken, individueel aan te schrijven en ze te wijzen op het risico van het vervallen van de vakantiedagen.
  • Als de werknemer na alle verkregen informatie nog steeds geen actie onderneemt om wat dagen vrij te nemen, zult u in een laatste poging moeten overgaan tot het ‘formeel aanzetten tot vakantie opnemen’. Wat het Europese Hof van Justitie hiermee bedoelt, is niet helemaal duidelijk, maar u kunt denken aan het voorstellen van een concrete periode waarin de werknemer vakantie kan opnemen.

Bron: Rendement