Skip to main content

Nieuwe meldplicht voor zorgaanbieders – de tijd dringt!

Inleiding
Op 1 januari 2022 is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi). De Wtzi was alleen bedoeld voor zorginstellingen en niet voor zorgverleners. Het toepassingsbereik van de Wtza is dus breder dan de Wtzi. Zo eist de Wtza een meldplicht voor alle bestaande en startende zorgaanbieders. Er is geen onderscheid tussen het werkzaam zijn voor eigen klanten of het werken via een zorgorganisatie. In al deze gevallen moet de zorgaanbieder zich melden. Met deze brief attenderen wij u op deze meldplicht, zodat u kunt nagaan of u zich als zorgaanbieder moet melden en zo ja, hoe en wanneer u dat moet doen.

Meldplicht
Zowel bestaande als nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders moeten zich sinds 1 januari 2022 melden. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich al melden vanaf 3 maanden voor de start van de zorgverlening.

Op 1 januari 2022 bestaande aanbieders moeten zich in de volgende gevallen vóór 1 juli 2022 melden:

  • Als u als zorgaanbieder in 2022 niet in het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa) staat en ook geen jaarverantwoording 2021 hebt aangeleverd;
  • Als u als jeugdhulpaanbieder geen jaarverantwoording 2021 heeft aangeleverd en hier ook geen uitstel voor hebt aangevraagd.

Uitzondering op de meldplicht
Bepaalde zorgaanbieders hoeven zich niet te melden. Dit geldt onder meer voor aanbieders die alleen diensten verrichten die onder de Wmo 2015 of Jeugdwet vallen en daarnaast geen andere zorg leveren (Zvw-, Wlz- en/of alternatieve zorg). Maar bijvoorbeeld ook abortusklinieken, apotheken en zorgaanbieders die alleen ondersteunende werkzaamheden verrichten (vervoer, schoonmaak etc.) hoeven zich niet te melden.

Indien u twijfelt of de Wet toetreding zorgaanbieders ook op u van toepassing is, klik dan op dit stroomschema. Als u de stappen hebt doorlopen, blijkt daaruit of u zich wel of niet moet melden.

Waar melden?
Als u zich moet melden, doet u dit via www.toetredingzorgaanbieders.nl bij het CIBG. Dit is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het CIBG stuurt de melding door naar de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Let op: u hebt eHerkenning (minimaal niveau 2+) nodig om te kunnen inloggen.

De melding houdt in het eenmalig invullen van een vragenlijst van de IGJ. Daarna wordt u gewezen op de kwaliteitseisen waar u aan moet voldoen.

Opbaarmaking jaarcijfers
Daarnaast kan het zijn dat u te maken krijgt met de verplichte openbaarmaking van uw jaarcijfers. Dit dient dan jaarlijks te gebeuren voor 1 juni bij het portal van het CIBG, via de applicatie DigiMV.

Meer informatie
Mocht u nog vragen hebben of wenst u ondersteuning? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Bron: Fiscount