Informatieplicht bij verlof betaald door werkgever

Per 1 augustus 2022 moet de werkgever uiterlijk een maand na de eerste werkdag aan de werknemer laten weten welke aanspraken op betaald verlof hij heeft. Maar wat valt onder de term ‘betaald verlof’?

Verschillende vormen van betaald verlof
Verlof heeft te maken met een gebeurtenis in het leven van de werknemer: denk bijvoorbeeld aan zwangerschaps- en bevallingsverlof, kort- en langdurend zorgverlof, ouderschapsverlof, geboorteverlof, adoptieverlof en calamiteitenverlof. Voor al deze verlofvormen gelden aparte regels en voorwaarden. In tegenstelling tot vakantie-uren zijn niet alle verlofuren (volledig) doorbetaald.

Onduidelijkheid in de wet over betaald verlof
In de toelichting op de wet (de Memorie van Toelichting) staat dat het bij betaald verlof gaat om ‘verlof dat door de werkgever is geboden, en genoten kan worden tegen behoud van het volle loon’. Dat zijn drie criteria:

  • verlof;
  • door de werkgever geboden;
  • tegen het volle loon.

In de wet staat echter ‘de aanspraak op betaald verlof waarop de werknemer recht heeft’. Dat zijn andere criteria:

  • verlof;
  • betaald;
  • waar de werknemer recht op heeft.

Verlof waarover werkgever de werknemer moet informeren
Het bij betaald verlof om al het verlof dat geheel of gedeeltelijk door de werkgever wordt betaald, volgens het ministerie. In de praktijk bestaat er dus per 1 augustus 2022 een informatieplicht als de werkgever bij verlof via de Wet arbeid en zorg (WAZO) zelf het volledige loon moet doorbetalen, zoals bij het calamiteitenverlof en kort verzuimverlof. Als de werkgever op grond van de cao of het personeelsreglement een uitkering op basis van de WAZO aanvult, moet hij de werknemer daar ook over informeren. Tot slot moet de werkgever het laten weten als hij verlof, dat niet in de WAZO is geregeld, geheel of gedeeltelijk doorbetaalt op grond van de cao of het personeelsreglement. Het verlof waar de werknemer recht op heeft voor het als lid bijwonen van vergaderingen van de Eerste Kamer of van vertegenwoordigende organen van publiekrechtelijke lichamen – op basis van 7:643 BW – valt niet onder de informatieplicht, tenzij de werkgever dit verlof geheel of deels doorbetaalt.

Bron: Rendement