Heb je al aan de UBO-verplichting voldaan?

Op 27 maart 2022 is het zover. Dan eindigt de 18-maandentermijn waarbinnen je – als je voor meer dan 25% aandelen bezit in jouw vennootschap – jouw persoonsgegevens moet hebben ingeschreven in het UBO-register bij de Kamer(s) van Koophandel. Je bent een ultimate beneficial owner (UBO) als je de uiteindelijke eigenaar bent of de uiteindelijke zeggenschap hebt over de onderneming. Deze verplichting geldt niet alleen voor dga’s van een bv, maar bijvoorbeeld ook voor bestuurders van nv’s, stichtingen en verenigingen. Ook maatschappen, vennootschappen onder firma of commanditaire vennootschappen die naar Nederlands recht zijn opgericht, vallen onder deze verplichting. Eenmanszaken zijn uitgezonderd.

Let op!
Richt je een nieuwe vennootschap op, dan moet je de UBO-gegevens gelijktijdig registreren met de inschrijving in het Handelsregister. Dit is ook een voorwaarde voor het verkrijgen van een KvK-nummer.

Welke gegevens?
De gegevens in het UBO-register betreffen je naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en aard en omvang van het belang dat je houdt. Deze gegevens zijn publiekelijk toegankelijk en kunnen alleen op naam van je onderneming of rechtspersoon worden geraadpleegd, niet op jouw eigen naam. Daarnaast worden bepaalde gegevens opgenomen die alleen door bevoegde autoriteiten en door de Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) mogen worden ingezien. Dit betreffen jouw BSN/buitenlands fiscaal identificatienummer (TIN), jouw geboortedag en -plaats en je geboorteland, jouw woonadres en een kopie van een geldig identiteitsdocument en van document(en) waaruit de aard en grootte van jouw economisch belang blijkt.

Tip
Voldoe tijdig aan je registratieplicht en voorkom een boete.

Bron: Fiscount