Geen verzekeringsplicht bij managementovereenkomst

Is een minderheidsaandeelhouder verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen? Of is dat niet zo bij een managementovereenkomst tussen een holding en een werk-bv? Hof Den Bosch oordeelt in een door de Hoge Raad doorverwezen zaak over 2 personen die via hun persoonlijke holding een minderheidsaandeel houden in een werk-bv. Volgens de inspecteur verrichten de 2 personen hun werkzaamheden onder gezag van de algemene vergadering van aandeelhouders. De werk-bv had premies werknemersverzekeringen moeten afdragen en die worden nageheven. Het hof stelt vast dat er hooguit een contractuele relatie is met de persoonlijke houdstervennootschappen. Hoe komt het hof tot dit oordeel?

Het hof ziet niet in waaraan de algemene vergadering de bevoegdheid zou ontlenen om rechtstreeks gezag uit te oefenen ten aanzien van de door de 2 personen te verrichten werkzaamheden. In de managementovereenkomsten zijn bovendien geen nadere bepalingen opgenomen over de voorwaarden waaronder de opdracht moet worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld werktijden, vakantiedagen en afspraken over ziekte. Ook de enkele omstandigheid dat de 2 personen feitelijk de managementwerkzaamheden hebben verricht en zij daarvoor de expertise hebben, betekent niet dat zij zich persoonlijk hebben verplicht arbeid te verrichten. Dat zij elkaar over en weer vervingen, ondersteunt dit oordeel.
Het hof oordeelt op grond van de managementovereenkomsten dat er geen sprake is van verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. Er is evenmin sprake van een fictieve dienstbetrekking, omdat de 2 personen hun managementwerkzaamheden uitsluitend verrichten in het kader van de arbeidsovereenkomsten met hun holding. Er is dus geen sprake van een arbeidsverhouding met deze personen, laat staan van een arbeidsovereenkomst.

Bron: Fiscount