€ 6.000 Subsidie voor het werk geven aan een statushouder

Op internetconsultatie.nl is een subsidieregeling gepubliceerd die werkgevers ondersteunt bij het beter integreren van statushouders op de werkvloer. Deze regeling moet het aantrekkelijker maken om statushouders in dienst te nemen.

Wanneer een werkgever een statushouder (een vluchteling met een verblijfsstatus) in dienst neemt, vraagt dit vanwege cultuurverschillen en taalbarrières, vooral in het begin, om extra begeleiding. Dit verhoogt de drempel voor werkgevers om een statushouder aan te nemen. Om deze drempel te verlagen en de duurzame arbeidsparticipatie van statushouders te bevorderen, is er een subsidieregeling in consultatie gebracht. Hiermee kunnen werkgevers activiteiten subsidiëren die de cultuur- en taalverschillen tussen statushouders en het huidige personeel verkleinen.

Activiteitenplan is vereist
Via de regeling, die een looptijd heeft van drie jaar, kan een werkgever € 6.000 subsidie per statushouder ontvangen, met een maximum van vier statushouders (€ 24.000) per kalenderjaar. Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een werkgever:

  • In een activiteitenplan aangeven hoe hij de begeleiding organiseert en op welke manier de (bedrijfs)cultuur wordt bijgebracht en de Nederlandse (vak)taal wordt geleerd.
  • Opgeven voor welke statushouder(s) hij de subsidie wil gebruiken.
  • Verklaren dat hij deze statushouder(s) een (leer-)arbeidsovereenkomst aanbiedt voor minstens 20 uur per week en voor de duur van minimaal één jaar.

Voor de uitvoering van de activiteiten kan een werkgever gebruikmaken van externe partijen, zoals aanbieders van taaltrainingen. Meer informatie over geschikte partijen is te vinden via het regionale Werkgeversservicepunt of via brancheverenigingen.

Subsidieaanvragen worden gerangschikt
Het aanvraagtijdvak in 2024 loopt van maandag 2 september 9.00 uur tot maandag 30 september 17.00 uur en de subsidieaanvraag verloopt via uitvoeringvanbeleidszw.nl . Wil een werkgever voor meerdere statushouders subsidie aanvragen, dan zal hij dit in één aanvraag moeten bundelen. Voor de subsidieregeling is dit jaar € 2,5 miljoen beschikbaar. De aanvragen worden gerangschikt aan de hand van een beoordelingskader. Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt de subsidie op basis van deze rangschikking toegekend.

De aanvraagtijdvakken en subsidieplafonds voor 2025 en 2026 worden vóór 1 januari van het betreffende jaar bekendgemaakt. Belangstellenden kunnen tot en met 19 april 2024 reageren op de conceptregeling . Mogelijk verandert er dus nog iets in de subsidieregeling.

Bron: Rendement