Doelgroep proefplaatsing en loondispensatie vergroot

Mensen met een IVA-uitkering of Wajong DGA-uitkering kunnen tot 1 april 2028 op verzoek re-integratieondersteuning krijgen van UWV. Werkgevers kunnen dan voor deze doelgroep ook gebruik maken van proefplaatsing of van loondispensatie.

Als een uitkeringsgerechtigde niet-duurzaam of niet-volledig arbeidsongeschikt is, heeft hij een re-integratieverplichting. Het is de taak van UWV om de uitkeringsgerechtigde te helpen bij de re-integratie (of van de (ex-)werkgever in het geval van eigenrisicodragerschap.

Pilot
Minister Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen zijn een pilot gestart. Uit de pilot moet onder meer blijken of een bredere inzet van re-integratietools de arbeidsparticipatie van mensen met Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) of een Wajong-uitkering met DGA (Duurzaam Geen Arbeidsvermogen) bevordert. Deelnemers aan de pilot krijgen geen re-integratieverplichting, maar kunnen op eigen verzoek wel gebruikmaken van re-integratieondersteuning door UWV.

Werkgever kan gebruikmaken van proefplaatsing en loondispensatie
Onder deze ondersteuning vallen ook een aantal regelingen die het voor werkgevers interessanter moeten maken om iemand met een IVA- of Wajong-DGA-uitkering in dienst te nemen. Zo kan een werkgever gebruikmaken van een proefplaatsing, waarbij hij de uitkeringsgerechtigde als proef twee maanden in dienst kan nemen (en onder voorwaarden en met goedkeuring van UWV maximaal zes maanden) zonder loonbetalingsplicht. Gedurende de proefplaatsing behoudt de werknemer zijn uitkering van UWV. De werkgever moet bij een proefplaatsing wel de intentie hebben om de werknemer na de proefperiode een dienstverband van minimaal zes maanden aan te bieden.

Werkgever mag werknemer minder dan minimumloon betalen
Ook kan een werkgever bij UWV loondispensatie aanvragen voor iemand uit de doelgroepen. Hij mag de werknemer dan maximaal vijf jaar minder betalen dan het wettelijk minimumloon. UWV vult het inkomen van de werknemer aan met een uitkering. De aanvraag voor beide regelingen verloopt via de website van UWV.

Tijdens en na de pilot volgt een evaluatie, waaruit onder meer moet blijken in hoeverre de uitkeringsgerechtigden met hulp werk kunnen vinden, verrichten en behouden. Blijkt de pilot bij de tussentijdse evaluatie een succes, dan is het mogelijk dat het recht op re-integratieondersteuning voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten al in 2026 wordt vastgelegd in de wet.

Bron: Rendement