DGA schendt zorgplicht voor afstorting pensioen aan ex-partner

Een DGA voerde een goed lopende tandartspraktijk, waarin hij pensioen in eigen beheer had opgebouwd. Na de echtscheiding in 2004 zou hij de vereveningsaanspraken van zijn ex-partner dienen af te storten bij een verzekeraar, zodra de woning was verkocht. Dat deed hij niet en vanaf 2018 stopten de pensioenuitkeringen van de bv, omdat ze niet meer konden worden betaald. De DGA had een grote rekening-courantschuld laten ontstaan en grote privé-onttrekkingen gedaan. Dit werd de DGA aangerekend als onrechtmatig handelen.

De ex-partner eiste schadevergoeding als compensatie voor het verdampen van haar pensioenaanspraken en het hof wees die vordering in 2022 toe. De DGA was persoonlijk aansprakelijk voor het niet nakomen door zijn bv. De Hoge Raad bekrachtigde dat arrest.

Bron: Fiscount