De Subsidieregeling Praktijkleren is open voor aanvragen

Voortzetting Subsidieregeling praktijkleren
Subsidieregeling praktijkleren is met één jaar verlengd, dit werd in november 2022 bekend gemaakt. Daarom kunt u ook voor studiejaar 2022/2023 subsidie Praktijkleren aanvragen. Het aanvraagportaal bij het RVO is hiervoor inmiddels geopend. Dit jaar is hiervoor een maximaal totaalbudget van € 265,8 miljoen (afgerond) beschikbaar.

Na een evaluatie van de bestaande subsidieregeling is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van plan de regeling Praktijkleren na 2023 aansluitend met 5 jaar te verlengen. In het begin van het nieuwe studiejaar 2023/2024 verwachten we hier definitief en inhoudelijk meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Tegemoetkoming voor begeleiding deelnemer
De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). U vraagt de subsidie aan het eind van een school- of studiejaar aan, na afloop van de begeleiding.

De subsidieregeling richt zich vooral op:

  • kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel, dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

U krijgt beter opgeleid personeel en zij zijn beter voorbereid op de arbeidsmarkt.

Maximale subsidiebedrag
Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. RVO neemt alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling. Bij een overschrijding van het beschikbare subsidiebudget per onderwijscategorie verdelen we het budget evenredig over de ingediende aanvragen in die categorie.

Extra subsidie voor specifieke sectoren
De Subsidieregeling praktijkleren wordt voor een aantal sectoren uitgebreid. Het gaat om extra subsidie voor een:

  • mbo bbl-leerplek voor de sectoren landbouw, horeca en recreatie;

Administratie en controle
We verwachten dat u als werkgever tijdens de begeleiding van een leerling of student de gevraagde administratie zelf bijhoudt, bewaart en op verzoek kunt verstrekken. Het RVO voert steekproefsgewijs controles uit. U moet onder andere van elke deelnemer/student in het bezit zijn van de praktijkleerovereenkomst, de aanwezigheids- en begeleidingsadministratie.

Aanvragen
U kunt vanaf 2 juni 9:00 uur tot en met 15 september 2023, 17:00 uur een aanvraag indienen voor het studiejaar 2022-2023.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Indien u in aanmerking denkt te komen voor de subsidie praktijkleren en u wilt dat wij de aanvraag voor u regelen. Wilt u dit dan zo spoedig mogelijk melden bij de salarisafdeling salaris@van-bergen.nl. Zij nemen dan contact met u op.