Skip to main content

Bezwaar maken tegen box-3-heffing?

By 10 maart 2016december 8th, 2020Nieuws

Is uw heffing hoger dan de netto-inkomsten en waardevermeerdering van het vermogen? Dan kunt u bezwaar maken tegen box-3-heffing. Van Bergen inventariseert op dit moment voor welke klanten dit geldt en dus nadere actie nodig is. U krijgt hier bericht van.

Bekijk uw situatie
Op dit moment bekijkt de Hoge Raad of de box-3-heffing in strijd is met het eigendomsrecht. Hoewel verwacht wordt dat de Hoge Raad dit niet in strijd zal beoordelen, kan het toch verstandig zijn om in situaties waarin de heffing hoger is dan de netto-inkomsten en waardevermeerdering van het vermogen, bezwaar te maken tegen de box-3-heffing. Dat is aan de orde als u in de afgelopen jaren minder dan 1,2% rendement heeft behaald op uw vermogen en dus meer belasting heeft betaald dan dit vermogen heeft opgebracht.

Tijdpad
De politiek is op het moment bezig met het repareren van de inbreuk op het eigendomsrecht. De Tweede Kamer nam eind 2015 bij de Belastingplannen voor 2016 namelijk een motie aan die de regering oproept om de box-3-heffing toe te passen over het werkelijk behaalde rendement. Het kabinet zegde toe hiermee aan de slag te gaan. De uitkomst daarvan wordt verwacht op Prinsjesdag 2016.

Staffel vanaf 2017
In het aangenomen Belastingplan 2016 is bepaald dat de box-3-heffing vanaf 2017 wijzigt. Het fictieve rendement van 4% wordt dan vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende fictieve rendementen. Het fictieve rendement bedraagt dan:

  • 2,9% tot een vermogen van € 100.000 (per belastingplichtige);
  • 4,7% tussen € 100.000 en € 1 miljoen; en
  • 5,5% voor vermogen boven de € 1 miljoen.

Deze fictieve rendementen zijn te hoog en zullen moeten worden aangepast. Die aanpassing komt er waarschijnlijk op Prinsjesdag 2016. Wellicht dat de Hoge Raad hierop wacht en de door het kabinet gekozen reparatie meeweegt in zijn oordeel.