Skip to main content

Aangifte WKR 2020; maak de balans op

Een werkgever moet begin 2021 de balans opmaken of het bedrag aan vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikstellingen dat hij in 2020 aanwees als eindheffingsloon, de vrije ruimte overschreed van de werkkostenregeling (WKR). Als een werkgever boven het bedrag van de vrije ruimte uitkomt, dan betaalt hij 80% eindheffing over het bedrag aan overschrijding. Dit bedrag moet dan uiterlijk over het tweede tijdvlak van 2021 verwerkt worden in de loonaangifte. Dit betekent dat hij de eindheffing uiterlijk bij de aangifte en betaling over februari 2021 meeneemt bij een maandelijkse aangifte.

Verhoogd percentage door coronacrisis

In 2020 bedroeg de vrije ruimte 3% (dit was een verhoogd percentage vanwege de coronacrisis) over de eerste € 400.000 aan fiscale loonsom en 1,2% over het eventuele meerdere. Er moet daarbij gelet worden dat als eventueel het loon uit vroegere dienstbetrekking meer dan 10% van de totale loonsom bedraagt, dit loon buiten beschouwing moet blijven. De werkgever neemt als uitgangspunt dan alleen het fiscale loon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen.

Opnieuw is het percentage van de vrije ruimte tijdelijk verhoogd voor 2021 vanwege de coronacrisis. Van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom van de werkgever. En boven de € 400.000 een vrije ruimte van 1,18%, in plaats van 1,2% in 2020.

Hoe zit het met de vrije ruimte bij een concernregeling?

Is er sprake van een concern? Dan mag de eindheffing ook op concernniveau worden berekend. Dit betekent dat de loonsommen van de diverse concernonderdelen bij elkaar opgeteld worden. Alle door de concernonderdelen als eindheffingsloon aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen worden opgenomen in deze collectieve ruimte. Het concernonderdeel met de hoogste totale fiscale loonsom moet de eindheffing aangeven en afdragen. Deze concernregeling kan alleen toegepast worden als alle deelnemende concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern hebben gevormd. En er mag maar één keer gebruik worden gemaakt van de 3% bij de concernregeling.