Skip to main content

10 vragen Auto van de zaak

By 27 februari 2018december 8th, 2020Nieuws

Tien vragen en antwoorden over de auto van de zaak. De vragen zijn gesteld tijdens de Intermediairdagen van de Belastingdienst. De fiscus geeft antwoord over onder meer de bijtelling privégebruik auto en verkeersboetes.

1 Ik heb een nieuwe baan. Nu wil mijn werkgever dat ik aan hem de boete betaal in verband met het beëindigen van het leasecontract van de auto. Is die boete voor mij aftrekbaar?
Nee, tenzij vooraf is overeengekomen dat het boetebedrag als een eigen bijdrage voor het privégebruik van de auto wordt aangemerkt. De betaling moet dan wel uit het nettoloon worden voldaan en is slechts tot het bedrag van de bijtelling in mindering te brengen. 
 
2 Er komt een nieuwe werknemer in dienst. Hij gaat rijden in een auto van de zaak waarin een voormalig werknemer heeft gereden, die daarvoor een bijtelling had van 14%. Geldt de bijtelling van 14% ook voor de nieuwe medewerker?
Ja. Het bijtellingspercentage, de CO2 gerelateerde verlaging en de periode van 60 maanden, zijn gekoppeld aan de auto en niet aan de persoon.
 
3 Een verkeersboete van een werknemer, die een auto van de zaak rijdt, wordt onder de vrije ruimte van de WKR gebracht. Valt deze verkeersboete nu buiten de aftrekbeperking kosten van de winst?  
Primair geldt dat een verkeersboete betaald door een werkgever als loon is aan te merken. Daarom is er dan sprake van loonkosten en niet meer van andere kosten die (wellicht) onder een beperking vallen. 
 
4 Mag de eigen bijdrage die in mindering is gebracht op je brutoloon via cafetariaregeling ook in mindering op de bijtelling worden gebracht?  
Nee, een eigen bijdrage voor privégebruik mag alleen in mindering worden gebracht op de bijtelling als onder andere aan de voorwaarde wordt voldaan dat de betaling een éigen bijdrage voor het privégebruik betreft, die uit het nettoloon (vanuit privémiddelen van de werknemer) wordt betaald.
 
5 Een werknemer heeft een auto van de zaak waarvoor hij elk jaar de bijtelling aangeeft. De werkgever houdt 25 euro elke maand in voor de auto. Kan dit bedrag in aftrek gebracht worden door de werknemer bij de bijtelling? 
Het bedrag van de bijtelling privégebruik auto kan worden verminderd met een eigen bijdrage voor privégebruik van de werknemer. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
  • het moet gaan om een betaling door de werknemer aan de werkgever uit zijn/haar nettoloon (of een inhouding op het nettoloon);
  • vooraf moet zijn afgesproken tussen werkgever en werknemer dat deze betaling aan de werkgever is verschuldigd voor het privégebruik;
  • het bedrag van de eigen bijdrage mag op kalenderjaarbasis niet hoger zijn dan het bedrag van de bijtelling.
6 Een elektrische (geen CO2-uitstoot) zakelijke auto met catalogusprijs van €100.000 met een datum eerste toelating van 30-12-2016 heeft momenteel 4% = € 4000 bijtelling per jaar. Hoeveel is de bijtelling in 2019? En in 2021? 
Bij de beantwoording van deze vraag is de Belastingdienst er vanuit gegaan dat de datum eerste tenaamstelling in het kentekenregister gelijk is aan de datum eerste toelating.
Alleen voor auto’s met een datum eerste toelating waar ook ter wereld geldt vanaf 1-1-2017 het verlaagde algemeen bijtellingstarief van 22%. Alle andere auto’s blijven altijd onder het 25% tarief vallen.  
In dit voorbeeld valt de auto in het algemeen tarief van 25%. Voor de milieugerelateerde korting (0gr/km), is de korting 21% voor een periode van zestig maanden tot 1-1-2022.  
Na afloop van deze 60 maanden bestaat er geen recht meer op verlaging en bedraagt de bijtelling 25%. 
 
7 Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft een auto van de zaak waarin hij samen met zijn vrouw in rijdt. Hiervoor heeft hij een bijtelling. Nu neemt hij naast deze auto een nieuwe auto. Hiervoor wil hij geen bijtelling. Is dit mogelijk? En wat moet er geregistreerd worden?  
De bijtelling privégebruik auto kan achterwege worden gelaten wanneer het bewijs wordt geleverd dat op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden met de auto wordt gereden. Met een rittenregistratie (conform art. 3.13 Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011) kan dat bewijs geleverd worden. 
 
8 Gedurende boekjaar wordt een zakelijke auto die ook privé wordt gebruikt verkocht. Er is dan meer dan 500 km gereden moet je dan heel jaar wel de bijtelling betalen? 
Er moet rekening gehouden worden met de bijtelling privégebruik auto over de periode dat de auto aan de werknemer ter beschikking is gesteld of, aan de ondernemer ter beschikking staat. Wanneer door verkoop de auto niet meer ter beschikking staat hoeft over díe periode over de verkochte auto ook geen rekening meer gehouden te worden met een bijtelling. 
 
9 Is de bijtelling voor een volledig elektrische auto die in 2017 is aangeschaft ook na 2018 beperkt tot 4% van de cataloguswaarde of wordt die 22% over het de waarde boven € 50.000 van 1-1-2019? 
Voor een volledig elektrische auto met een datum 1e toelating op de weg vanaf 1-1-2017 (bijvoorbeeld mei 2017) geldt het algemene bijtellingstarief van 22% van de cataloguswaarde en een verlaging van 18% van de cataloguswaarde. Per saldo dus een bijtelling van 4%.  
Deze bijtelling geldt voor een periode van éénmaal 60 maanden te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating op de weg. In dit voorbeeld is dat vanaf 1-6-2017 tot en met 31-5-2022).  
Gedurende deze 60 maandenperiode wordt de auto niet geraakt door de aftopping van de verlaging (m.i.v.1-1-2019) of het beëindigen van de verlaging (1-1-2021).  
Na het verstrijken van de 60 maandenperiode (in dit voorbeeld op 31-5-2022) moet op dat moment naar dan geldend recht worden bezien of deze auto in dat kalenderjaar nog in aanmerking komt voor een verlaging van de bijtelling.  
In 2022 bestaat geen recht meer op een verlaging, de bijtelling bedraagt vanaf 1-6-2022 voor deze auto dan 22%. 
 
10 Is de volgende stelling juist?  
Geen 60-maandenregeling voor auto’s met een datum 1e tenaamstelling voor 1 juli 2012. Er geldt voor deze auto vanaf 30 juni in principe een onafgebroken een korting van 11% (per saldo een bijtelling van 14%), zolang de auto niet wisselt van eigenaar of ter beschikkinggestelde. De korting (en daarmee de bijtelling van 14%) geldt uiterlijk tot en met 31 december 2018. Vanaf 1 januari 2019 geldt er geen korting meer. Het percentage van de fiscale bijtelling (zonder korting) is en blijft 25%. 
 
Hierna vindt u de juiste stelling: 
Geen 60-maandenregeling voor auto’s met een datum 1e tenaamstelling voor 1 juli 2012 met een CO2-uitstoot van meer dan 50 en maximaal 140 gram/km. Er geldt voor deze auto vanaf 30 juni in principe een onafgebroken korting van 5% of 11% (per saldo een bijtelling van 20% of 14%), zolang de auto niet wisselt van eigenaar of terbeschikkinggestelde. De korting (en daarmee de bijtelling van 14% of 20%) geldt uiterlijk tot en met 31 december 2018. Vanaf 1 januari 2019 geldt er geen korting meer. Het percentage van de fiscale bijtelling (zonder korting) is en blijft 25%.

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met ons!

Bron: Salaris net