Skip to main content

Soms toch nog uitstel van betaling tot en met 31 januari 2022

Het is toch mogelijk voor sommige ondernemers met liquiditeitsproblemen door de coronacrisis om uitstel van betaling te krijgen tot 31 januari 2022. Dit is alleen mogelijk onder strikte voorwaarden. Dit uitstel wordt verleend voor belastingen die betaald hadden moeten zijn tussen 1 oktober 2021 en 31 januari 2022. Ondernemers kunnen hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. Dit kan tot en met 31 januari 2022. Dit kan dus met terugwerkende kracht.

Ook wordt goedgekeurd dat een samenloop met andere uitstelvormen geen belemmering vormt voor het verlenen van dit aanvullende uitstel.

De strikte voorwaarden zijn:

a) de ondernemer komt in aanmerking voor de betalingsregeling van goedkeuring 1 van onderdeel 3.5 van dit gewijzigde besluit (zie hierna);

b) het nog steeds niet kunnen betalen van belastingen is hoofdzakelijk veroorzaakt door de coronacrisis;

c) de betalingsproblemen zijn van tijdelijke aard;

d) de betalingsproblemen zijn voor een bepaald tijdstip opgelost;

e) het gaat om een levensvatbare onderneming;

f) voor de belastingen waarvoor het uitstel wordt gevraagd, is er voldaan aan de aangifteplicht;

g) het gevraagde uitstel heeft betrekking op een of meer genoemde belastingen in goedkeuring 1 van onderdeel 3.1 van dit gewijzigde besluit;

h) De ondernemer verstrekt een verklaring van een derde-deskundige die het voor de ontvanger aannemelijk maakt dat aan de eisen als bedoeld onder b t/m e wordt voldaan. De verklaring  van de derde deskundige bevat een beoordeling van de aard van de betalingsproblemen, gaat in op de aannemelijkheid van de bedrijfseconomische gezondheid van de  onderneming, de haalbaarheid van het in de toekomst inlopen van de betalingsachterstand en geeft blijk van de waarneming van de aan dat oordeel ten grondslag liggende feiten en omstandigheden door de deskundige (zie ook artikel 25.6.2b LI);

i)  Als de schuld ten tijde van het verzoek om uitstel ingevolge deze goedkeuring lager is dan € 20.000, kan de ondernemer volstaan met een eigen verklaring die voldoet aan dezelfde eisen  als bedoeld onder h.

Bron: Rijksoverheid, Fiscount