Het nieuwe gebruikelijke loon van de dga in 2020

By 19 mei 2020december 8th, 2020Corona nieuws

Door de coronacrisis zijn er veel vragen over de mogelijkheid het gebruikelijk loon van de dga in 2020 lager vast te stellen. Maar welk bedrag is dan in 2020 nog 'gebruikelijk'? Daar heeft de staatssecretaris nu een richtlijn voor gepubliceerd. De nieuwe formule: A x B/C

Hieronder volgt de letterlijke tekst van de staatssecretaris.
Het is mij (Staatssecretaris van Financiën) gebleken dat de coronacrisis tot knelpunten leidt bij de vaststelling van een gebruikelijk loon. Een en ander geeft mij aanleiding duidelijkheid vooraf te verschaffen en een tijdelijke goedkeuring uit te brengen. Ik kies daarbij voor een praktisch goed hanteerbaar criterium dat ook recht doet aan het wettelijk uitgangspunt. Bij omzetdalingen mag het gebruikelijk loon in 2020 evenredig lager zijn. Daarmee is een verlaging van het gebruikelijk loon in veel gevallen eenvoudig vast te stellen zonder overleg met de inspecteur. De rechtszekerheid wordt hiermee gediend.

Ik keur onder voorwaarden goed dat het gebruikelijk loon over 2020 wordt bepaald volgens de navolgende berekeningen. Het gaat daarbij om de omzet exclusief de omzetbelasting.

Gebruikelijk loon 2020 = A x B/C
A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2020
C = de omzet over de eerste vier kalendermaanden van 2019

Voorwaarden
Voor deze goedkeuring gelden de volgende drie voorwaarden.
A: De rekening-courantschuld of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lagere gebruikelijk loon.
B: Als de AB-werknemer feitelijk meer loon heeft genoten dan volgt uit bovenstaande berekeningen, geldt dat hogere loon. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als een BV voor de AB-werknemer gebruikmaakt van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Een eventuele uitkering op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vormt geen genoten loon uit de dienstbetrekking en heeft daarom geen gevolgen voor het gebruikelijk loon.
C: Deze goedkeuring geldt niet voor zover de omzet in het jaar 2019 of 2020 beïnvloed is door andere bijzondere oorzaken, zoals oprichting, staking, fusie, splitsing en bijzondere resultaten.
Deze goedkeuring kan meebrengen dat het loon van de AB-werknemer lager is dan € 46.000, 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking of het loon van de meestverdienende werknemer (zie artikel 12a van de Wet LB).

Deze goedkeuring leidt uiteraard niet tot een hoger gebruikelijk loon en laat de wettelijke mogelijkheden onverlet om een lager gebruikelijk loon aannemelijk te maken.

Heeft u vragen? Neem contact op met team Van Bergen Ondernemerzaken.