Coronareserve in de jaarrekening

By 11 juni 2020december 8th, 2020Corona nieuws

Hoe de fiscale coronareserve moet worden verwerkt in de jaarrekening is niet helemaal duidelijk. Toch heeft Jordi Bakker (RA RB) – lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) en lid van de commissie Jaarrekeningen – tijdens een seminar van de NBA zijn gedachten hierover laten gaan. We willen je zijn kijk op deze zaak niet onthouden.

Jaarrekening 2019 op commerciële grondslag
Hij blijft bij het standpunt van de RJ dat Covid-19 voor 2019 (of boekjaren die eindigen voor 9 mei 2020) een ‘non-event’ is. Dat betekent dat je de fiscale faciliteit van het mogen verrekenen van een verlies over 2020 met winst over 2019 niet cijfermatig in de jaarrekening 2019 verwerkt.  Je kunt dus een Vpb-plicht krijgen, die later alsnog wordt verminderd. Het kan wel nodig zijn dat je de faciliteit toelicht als een gebeurtenis na balansdatum.

Jaarrekening 2019 op fiscale grondslag
Bij de jaarrekening 2019 op fiscale grondslag zit het anders, maar eveneens vrij eenduidig: de vorming van de ‘fiscale coronareserve’ zie je daar wel in de balans ultimo 2019, maar die wordt gevormd via een directe vermogensmutatie, niet via de resultatenrekening. Omdat je in de fiscale jaarrekening wel uitgaat van de werkelijke Vpb, zul je in de resultatenrekening bij gebruikmaking van de faciliteit een lagere Vpb-last presenteren. Ook zal de Vpb-positie op de balans veranderen. Voor een goed begrip van de jaarrekening zal het – als het om materiële bedragen gaat – wel nodig zijn om de gang van zaken toe te lichten,  bijvoorbeeld bij de toelichting op het eigen vermogen en/of bij de toelichting op de belastinglast.

Grenzen NOW accountants- of derdenverklaring
Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van € 100.000 of meer of als een definitieve subsidie van € 125.000 of meer is ontvangen. Bij het verzoek om vaststelling van een subsidie met een voorschot boven de € 20.000 of een vaststellingsbedrag boven
de € 25.000 moet een verklaring van een derde overgelegd worden, die de omzetdaling bevestigt. Dat kan een accountant zijn, maar ook een andere intermediair of brancheorganisatie. Het UWV zal ook zelf steekproefsgewijs een aantal van die aanvragen controleren.

Altijd een accountantsverklaring
Bedrijven die op het niveau van een werkmaatschappij (dus niet op concernniveau) de NOW-subsidie hebben aangevraagd, hebben altijd een accountantsverklaring nodig, ongeacht de hoogte van het voorschot of de uiteindelijke subsidie. De NBA is nog in overleg met het Ministerie over de eisen die aan de werkzaamheden rond de diverse verklaringen zullen worden gesteld en werkt aan standaarden/regelgeving hiervoor. Het is nog onvoldoende zeker of nog nadere eisen zullen worden gesteld aan de werkzaamheden rond derdenverklaringen door niet-accountants.

Administratieplicht
In alle gevallen heeft de aanvrager een administratieplicht: ‘De werkgever is verantwoordelijk voor de informatie die hij bij de aanvraag en de vaststelling van de subsidie verstrekt. De werkgever dient met betrekking tot de omzet en de loonsom een zodanig controleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt.’ Naast de verplichting tot het voeren van een controleerbare administratie zijn er nog een aantal verplichtingen waar de werkgever aan moet voldoen. Deze zijn opgenomen in artikel 13 e.v. van de Regeling. Vooruitlopend op de afrekening is het daarom voor de dienstverlener verstandig om te inventariseren bij welke klanten welke verklaring van toepassing zou kunnen zijn en de klant te ondersteunen bij het nakomen van voornoemde verplichtingen. Op basis hiervan kan dan een overzichtelijk dossier worden ingericht.

Ondersteuning vanuit Fiscount
De eerste vaststellingsaanvragen kunnen worden ingediend vanaf 6 oktober 2020.  Fiscount wil voor de diverse opdrachten voor die tijd een ‘Toolkit NOW-verklaring’ gereed hebben, met alle benodigde modellen, checklisten en instructies met risico’s en attentiepunten. Uiteraard zullen er webinars worden gepland voor de toelichting hierop. De accountants van Fiscount staan dan ook klaar voor consultatie of een tweede lezing. En als je dat wenst, kan je de opdracht voor de werkzaamheden rond de accountantsverklaring ook helemaal bij Fiscount onderbrengen.

Bron: Fiscount